จำนวนสถิติของประชากรทั่วโลก ที่ นับถือแต่ละศาสนา

praying-2179326_1280

หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าบนโลกเรามีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธกี่คน ศาสนาคริสต์กี่คน วันนี้ลองมาดู จำนวนสถิติของประชากรทั่วโลก ที่ นับถือแต่ละศาสนา

 

#จำนวนสถิติของประชากรผู้นับถือแต่ละศาสนา

 1. ศาสนาคริสต์ มีจำนวน 2.1 พันล้านคน
 2. ศาสนาอิสลาม มีจำนวน 1.5 พันล้านคน
 3. ไม่นับถือศาสนา หรือเชื่อในวิทยาศาสตร์ มีจำนวน 1.1 พันล้านคน
 4. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มีจำนวน 900 ล้านคน
 5. ศาสนานิกายมหายานจีน / ลัทธิขงจื้อ / ลัทธิเต๋า / ความเคารพต่อบรรพบุรุษ / พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม มีจำนวน 394 ล้านคน
 6. ศาสนาพุทธ มีจำนวน 376 ล้านคน
 7. นับถือผีของชนเผ่าตัวเอง มีจำนวน 300 ล้านคน
 8. ศาสนาโยรูบา มีจำนวน 100 ล้านคน
 9. ศาสนาซิกข์ มีจำนวน 23 ล้านคน
 10. ลัทธิจูเช (เคารพนับถือคิมอิลซุง) มีจำนวน 19 ล้านคน
 11. บูชาผี มีจำนวน 15 ล้านคน
 12. ศาสนายิว มีจำนวน 14 ล้านคน
 13. ศาสนาบาไฮ มีจำนวน 7 ล้านคน
 14. อนุตตรธรรม มีจำนวน 5 ล้านคน
 15. ศาสนาเชน มีจำนวน 4.2 ล้านคน
 16. ศาสนาชินโต มีจำนวน 4 ล้านคน
 17. ลัทธิโจได มีจำนวน 4 ล้านคน
 18. ศาสนาโซโรอัสเตอร์ มีจำนวน 2.6 ล้านคน
 19. ลัทธิเทนริเกียว มีจำนวน 2 ล้านคน
 20. ลัทธิเพแกนใหม่ มีจำนวน 1 ล้าน
 21. ลัทธิเอกนิยม มีจำนวน 800,000 คน
 22. ขบวนการราสตาฟาเรียน มีจำนวน 600,000 คน

 

แล้วคุณที่อ่านอยู่หละ??

นับถือศาสนาอะไรกันบ้าง….