พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้

พุทธชกระทั่งถึงตี ๒๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริง พิมพ์ อีเมล เนื้อหา เขียนโดย Pajjek หมวด: วันสำคัญทางศาสนาพุทธ เผยแพร่เมื่อ: ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ อ่าน: 3345 ธงเครื่องหมายงานเลี้ยงพุทธชจนถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีสัญลักษณ์พระธรรมซ้อนทับอยู่บนแถบสีธงฉัพพรรณรังสี พุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี หรือ พุทธชจนถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้ง (อังกฤษ: Buddhajanti: The Celebration of 2,600 Years of the Buddha’s Enlithenment) เป็นเทศกาลสำคัญทางศาสนาพุทธทักษิณนิกาย ที่มีความเชื่อมโยงกับวันวิสาขบูชา เพื่อฉลองในช่องทางครบรอบ ๒๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ การสังสรรค์พุทธชจนถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริง จัดขึ้นพร้อมในหลายประเทศ อย่างเช่น ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เมียนมาร์ รวมทั้งเมืองไทย โดยจุดมุ่งหมายของพุทธชจนถึงตีในประเทศต่างๆมุ่งการจัดกิจกรรมเพื่อมอบเป็นพุทธบูชาเป็นวาระพิเศษตลอดทั้งปี ดังเช่น การจัดกิจกรรมพุทธบูชา การกระทำธรรม และก็การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อฉลองระลึกในจังหวะครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา เมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพ.ศ. (พุทธตาย) ในประเทศไทย มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า งานกินเลี้ยงสัมพุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ช่วงเวลาจัดงานตั้งแต่ เทศกาลวิสาขบูชา วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกระทั่งปลายปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ ธงเครื่องหมาย การสังสรรค์พุทธชจนถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงในประเทศไทย ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงแขนณ์ราชวิทยาลัยได้เสนอแบบพร้อมความหมายธงเครื่องหมายแก่มหาเถรสัมพันธ์ และก็มหาเถรสัมพันธ์ได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นงามให้ใช้เป็นเครื่องหมายการสังสรรค์พุทธชจนถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้คณะสงฆ์ หน่วยงานทางการ และก็ชาวพุทธทั่วๆไป ได้ใช้แต่งแต้มตกแต่งในสถานที่ราชการ วัดแล้วก็บ้านเรือนทั่วทั้งประเทศ ตั้งแต่ตอนวันมาฆบูชา หรือตอนเทศกาลวิสาขบูชา (วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕) เป็นต้นไป จนกระทั่งปลายปี ๒๕๕๕ โดยธงเครื่องหมายงานเลี้ยงพุทธชจนกระทั่งตี ๒,๖๐๐ ปี มีแบบดังต่อไปนี้ ยี่ห้อเครื่องหมายพุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑) ขนาดของธงเครื่องหมายพอๆกับขนาดของธงพระธรรมทั่วๆไป ๒) พื้นธงสีเหลือง มีรูปใบโพธิ์รอบพระธรรม ในวงพระธรรมเป็นสีธงฉัพพรรณรังสี ๓) สิ่งที่เป็นรูปธรรมจักรมีซี่ปริมาณ ๑๒ ซี่ คือ ญาณ ๓ ในอริยสัจ ๔ ๔) มีชื่องานภาษาไทยข้างล่างใบโพธิ์ ส่วนชื่องานภาษาอังกฤษอยู่รอบวงพระธรรม การใช้ธงประดับประดาในเมืองนอกหรือสถานที่ระดับสากล สามารถสลับที่ระหว่างภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษได้ ๕) ชื่องานภาษาไทย “งานสังสรรค์พุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ๖) ชื่องานภาษาอังกฤษ “Buddhajayanti : The Celebration of 2,600 Years of Buddha’s Enlightenment” ความหมายของธงเครื่องหมาย ใบโพธิ์ คือ การรู้แจ้งเห็นจริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สีเขียวที่ใบโพธิ์ คือ ความงอกงามไพบูลย์ที่พระธรรมคำกล่าวสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เผยแผ่ไปทั้งโลก พระธรรมกึ่งกลางผืนธงฉัพพรรณรังสี คือ รัศมีที่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปล่งแสงเหนือแผ่นดินไทย รวมทั้งส่องประกายไปยังนานาประเทศ กระทั่งเมืองไทยได้เปลี่ยนเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธโลก ธงฉัพพรรณรังสี คือ เครื่องหมายของศาสนาพุทธนานาประเทศ เป็นธงพุทธศาสนาที่ใช้กันในประเทศต่างๆมี ๖ สีหมายถึงสีเขียวเข้ม สีเหลือง สีแดง สีขาว สีหงสบาท (สีราวกับดอกเซ่งหรือดอกหงอนไก่) และก็สีเลื่อมพรายประภัสสร คำว่า ฉัพพรรณรังสี มีความหมายว่า แสงสว่างรัศมี ๖ ประการ ซึ่งเป็นสีที่พวยพุ่งแบออกมาจากถูกจุดกลางพระวรกายของพระสัมมาสัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้ใช้ธงฉัพพรรณรังสีเป็นธงทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั้งโลกนิยมประดับประดาในวัด หรือสถานที่สำคัญต่างๆสุวรรณลายไทยยกช่อฟ้า คือ แผ่นดินไทยก้าวหน้าด้วยอารยธรรม เชื้อชาติไทยได้ยกย่องพระธรรมคำกล่าวอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้อำนวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้งจะยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยเลวกาลปาวสาน การจัดงานในประเทศไทย เนื้อหา การจัดงานพุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้ง แบ่งได้สามส่วนเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงร่วมพิธีการเนื่องในการเฉลิมฉลองพุทธชจนกระทั่งตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบริเวณพิธีการสนามหลวง ๑. พิธีการหลวง พิธีการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพว. หรือเป็นพิธีการพุทธบูชาที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เดินทางไปมาเป็นองค์ประธานในกิจกรรมพุทธบูชาในช่วงการสังสรรค์พุทธชจนกระทั่งตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้ง ในวาระต่างๆอาทิเช่น พิธีการเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวงจากพระราชวังไปติดตั้งยังบริเวณพิธีการงานพุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปีในสนามหลวง การเดินทางไปไปทรงเปิดงานอาทิตย์ผลักดันศาสนาพุทธ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก สังสรรค์พุทธชจนกระทั่งตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเดินทางไปไปทรงบำเพ็ญพระบุญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การเดินทางไปไปทรงเททองคำหล่อพุทธรูปสมโภชพุทธชกระทั่งถึงตี การเดินทางไปไปทรงชูฉัตรตั้งเหนือพุทธรูปสำคัญประจำเมือง ฯลฯ ๒. เมืองพิธีการ เป็นต้นว่า พิธีการต่างๆที่ภาครัฐอำนวยการ รวมทั้งพิธีการต่างๆที่มหาเถรสัมพันธ์ดำริหรือลงความเห็นให้เป็นกิจกรรมโดยคณะสงฆ์ไทย โดยมีการส่งเสริมและก็ใช้งบประมาณของภาครัฐ ได้แก่ การก่อตั้งภาควิชาอำนวยการจัดงาน สังสรรค์พุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การจัดกิจกรรมช่วยเหลือศาสนาพุทธในรูปแบบต่างๆการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ รวมทั้งกิจกรรม ๑ จังหวัด ๑ อำเภอ ๑ เขตแดน : ๑ พุทธบูชา ฯลฯ ๓. ประชาชนพิธีการ ดังเช่นว่า พิธีการต่างๆที่ วัด สงฆ์ หน่วยงานภาคเอกชน และสามัญชนด้วยกันจัดขึ้นด้วยความเชื่อถือ ในแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการเวียนเทียน การจัดทำบุญสุนทานและก็มอบให้มหาสังฆทาน กิจกรรมเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมงานวัดลอยฟ้า กิจกรรมฉายภาพยนตร์สื่อธรรมะทางศาสนาพุทธ กิจกรรมใส่บาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯลฯ กระบวนอิสริยยศเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวง จากพระราชวัง ไปตั้งในบริเวณพิธีการสนามหลวง เนื่องในช่องทางพุทธชจนกระทั่งตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาที่ศาสนาพุทธ การเตรียมงาน สำหรับการสัมมนามหาเถรสัมพันธ์ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๓ ตอนวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ มหาเถรสโมสรได้เห็นดีเห็นงามให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ ครบรอบ ๒๖ ศตวรรษ ที่การรู้แจ้งของสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเงียบงต้น แล้วก็มหาเถรสัมพันธ์ได้ลงความเห็นที่ ๖๒๘/๒๕๕๓ เห็นดีเห็นงามให้มีการจัดงานวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ เป็นพิเศษ ด้วยเหตุว่าวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ นับว่าเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นพิเศษ เนื่องมาจากเป็นวาระครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี หรือครบศตวรรษที่ ๒๖ ที่การรู้แจ้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ที่ทำการพุทธศาสนาแห่งชาติได้ผสานขอรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ตัดสินมหาเถรสโมสร อธิการบดีรวมทั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพระสงฆ์ หัวหน้าคณะสงฆ์ภาค นักวิชาการทางศาสนาพุทธ มีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า ต้องมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้ยิ่งใหญ่เหมือนกันกับการจัดงานพบปะสังสรรค์ ๒๕ พุทธศักราช ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติได้มีการสัมมนาปรึกษาหารือร่วมกับ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงแขนที่ราชวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้แทนมูลนิธิที่เก็บบรรณสารพุทธข้ารับใช้อินทปัญโญ แล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆเพื่อสรุปหากรรมวิธีการจัดงาน และก็เสนอมหาเถรชมรมเพื่อเห็นดีเห็นชอบ และก็มหาเถรชมรมได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบให้ใช้กระบวนการจัดการดังที่ห้องประชุมของที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติดังที่กล่าวมาข้างต้นเสนอมา โดยให้มีลักษณะเหมือนกันกับการจัดงานรื่นเริง ๒๕ พุทธศักราช ที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพสำหรับเพื่อการจัด โดยห้องประชุมลงความเห็นด้วยกันดังต่อไปนี้ ๑. ใช้ชื่อว่า “งานเลี้ยงสัมพุทธชจนถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ๒. รัฐบาลรวมทั้งคณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรชมรม เป็นผู้จะรับผิดชอบการจัดงานประจำ ๓. ใช้งบประมาณช่วยเหลือจากรัฐบาล ๔. การจัดงานแบ่งเป็น ๓ ลักษณะเป็นด้านการกระทำบูชา ทางวิชาการ และก็ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ๕. ช่วงเวลาจัดงานในตอนอาทิตย์เทศกาลวิสาขบูชา รายปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน ๖. ให้มีธงเครื่องหมาย “งานพบปะสังสรรค์ สัมพุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” เพื่อทุกวัดอีกทั้งในแล้วก็ต่างถิ่นใช้เสริมแต่งรอบๆวัดรวมทั้งสถานที่สมควร คณะกรรมการจัดงานภาครัฐ ได้มีคำบัญชานร เรื่อง ตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสังสรรค์พุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตัดสินมี มหาเถรชมรมเป็นที่ปรึกษา รองนายกฯเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องเป็นผู้ตัดสิน ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวโยงเป็นผู้ตัดสิน หัวหน้าหน่วยราชการ หน่วยงาน หน่วยงาน มูลนิธิ ที่เกี่ยวพัน เป็นผู้ตัดสิน ปลัดนรเป็นผู้ตัดสินรวมทั้งผู้ช่วย ผู้อำนวยการที่ทำการศาสนาพุทธแห่งชาติและก็อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้ตัดสินและก็ผู้ช่วยผู้ช่วย ธงเครื่องหมายแทนการเฉลิมฉลองการครบรอบ ๒๖ สัมพุทธศักราช ที่การรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาที่ศาสนาพุทธ พิธีการหลวง กำหนดการพิธีการแล้วก็พิธีทรงบำเพ็ญพระราชบุญกุศลวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๕ ในตอนมิถานายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ดังนี้ วันที่ เวลา พิธี สถานที่ วันอังคารที่ ๒๙ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. พิธีการเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวังไปติดตั้งในบริเวณพิธีการสนามหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระราชวัง วันอาทิตย์ที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๑๗.๐๐ น. พิธีทรงตั้งเปรียญ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวัง วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. พิธีการบำเพ็ญพระราชบุญกุศลวันวิสาขบูชา ลานพระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปงานวันวิสาขบูชา เขตพิธีการสนามหลวง วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๑๘.๐๐ น. พิธีทรงบำเพ็ญพระราชบุญกุศลวิสาขบูชา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวัง การจัดงานในประเทศอื่นๆพุทธศาสนิกชนศรีลังกาในงานพิธีสังสรรค์พุทธชจนกระทั่งตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธคยา อินเดีย ในประเทศที่มีมวลชนจำนวนมากเชื่อถือศาสนาพุทธ ได้มีการจัดงานพุทธชกระทั่งถึงตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริง พร้อมในปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ เหมือนกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการนับพ.ศ.ที่แตกต่าง ทำให้ประเทศต่างๆอาทิเช่น อินเดีย ศรีลังกา รวมทั้งเมียนมาร์ จัดงานสังสรรค์พุทธชจนกระทั่งตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริง เร็วกว่าเมืองไทย ๑ ปี โดยในประเทศศรีลังกา ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย ได้ประกาศให้มีการฉลองในวาระนี้ตรงเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๕ ดังเช่นในประเทศศรีลังกาใช้ชื่องานว่า The 2600th Sambuddathwa Jayanthi โดยจัดงานฉลองใหญ่ทั้งประเทศในตอนเทศกาลวิสาขบูชา ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ (พุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามการนับพ.ศ.แบบศรีลังกา) มีการออกเหรียญของที่ระลึกโดยรัฐบาล การจัดสร้างอนุสรณ์สถานพุทธชจนถึงตี และก็การบูรณะพุทธเจดีย์สถานที่โบราณในเมืองอนุราธปุระ และก็กิจกรรมพุทธบูชาต่างๆถูกจัดขึ้นทั้งประเทศ ในตอนเทศกาลวิสาขบูชา พิธีการสังสรรค์สัมพุทธชกระทั่งถึงตีของชาวศรีลังกาในพระมูลคันธกุฎี วัดพระเชตวันมหาวิหาร สาวัตถี เมืองอุตตรประเทศ อินเดีย นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้เกื้อหนุนให้ประชากรไปนมัสการพุทธสมเพชนียสถานที่ โดยมีการจัดงานใหญ่ของรัฐบาลและก็คณะสงฆ์ศรีลังกาในพุทธสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติในประเทศประเทศอินเดีย-เนปาล ตลอดทั้งปี วันฉลองพุทธชจนถึงตีของไทย เมืองไทยจัดงานสังสรรค์ พุทธชจนกระทั่งตี ๒,๖๐๐ ปี ที่การรู้แจ้งเห็นจริง ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งช้ากว่าประเทศอื่นๆ๑ ปี โดยอินเดีย ศรีลังกา แล้วก็เมียนมาร์ จัดงานสังสรรค์นี้ในพฤษภาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ (ตามการนับพ.ศ.แบบไทย) เพราะเมืองไทยนับพ.ศ.ช้ากว่าประเทศอื่น โดยเมืองไทยนับหนึ่งปีข้างหลังพุทธตายเป็น พุทธศักราช ๑ แต่ว่าประเทศอื่นตั้งแต่แมื่อการตายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น พุทธศักราช ๑ ก่อนหน้า ถัดไป