ศาสนา และรัฐบาล

incense-1961430_1280

วันนี้ลองมาอ่านเรื่อง ศาสนา รัฐบาล กฎหมาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาในไทยกันดีกว่า….

 

ศาสนา และรัฐบาล

ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นไปราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับศาสนจักร พระมหากษัตริย์ไทย และราชวงศ์เป็นชาวพุทธและพระสงฆ์จำนวนมากเป็นพระสงฆ์ ดังนั้นจึงมีการอุดหนุนอย่างยั่งยืนระหว่างสองสถาบัน ขณะนี้กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ดูแล และรับรองกลุ่มศาสนาที่รับรู้เพียงห้าศาสนาหลักและไม่ได้รับรองกลุ่มศาสนาใดๆ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 กลุ่มศาสนาที่ผ่านการรับรองมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ หน่วยงานทั้งสองได้รับงบประมาณด้านรัฐบาลจากองค์กรทางศาสนามากกว่าสี่พันล้านบาทในแต่ละปี

กระทรวงมหาดไทยใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาและกรุ๊ปเลือดของคนไทยและพิมพ์ลงบนบัตรประชาชน แต่ตอนนี้มันถูกยกเลิกและศาสนาถือเป็นหนึ่งในข้อมูลการลงทะเบียนการเป็นพลเมืองสำหรับการสมัครงานใบสมัครโรงเรียนหรือประวัติผู้ป่วยในโรงพยาบาล ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนของรัฐที่ปฏิบัติศาสนกิจอื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์เพื่อแสดง การเคารพธงทุกวันและพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาบังคับในหลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลอีกต่อไปทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะนักวิชาการคิดว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวและต่อต้านเสรีภาพทางศาสนา

 

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2550 รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับก่อนที่รับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน แต่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธและผู้ติดตามศาสนาและระบุนโยบายพื้นฐานของรัฐอย่างชัดเจนว่ารัฐจะต้องให้การอุปถัมภ์และการคุ้มครองศาสนาในมาตรา 79 แม้ว่าจะมีความจำเป็นที่พระพุทธศาสนาจะต้องเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว

แต่ในท้ายที่สุดส่วนนี้ก็เป็นเพียงแค่ว่า “พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความเคารพเป็นเวลานาน” นอกจากรัฐธรรมนูญแล้วศาสนาในประเทศไทยก็ยังได้รับการคุ้มครองภายใต้พระสังฆราชปี พ.ศ. 2505 และประมวลกฎหมายอาญาห้ามมิให้มีการหมิ่นประมาทพระพุทธศาสนาโดยรวม เพื่อพระและปกป้องสถานที่ทางศาสนาและศาสนพิธีของศาสนาอื่นตามลำดับ

 

ในทางปฏิบัติ

อิทธิพลของศาสนาและความเชื่อในประเทศไทยนั้นสะท้อนให้เห็นในหลายรูปแบบเช่นแขนเสื้อของเทพเจ้าพราหมณ์ – ฮินดู (แต่ตามปฏิทินสุริยคติของคริสเตียน) การเพิ่มภาพของวัดพุทธลงในเหรียญ และธนบัตรการจัดตั้งศาลในหน่วยงานราชการบูชาอัญมณีก่อนวันสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการรวมถึงพิธีกรรมที่มีความเชื่อทางศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นพิธีไถสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ